top of page

KŐNIG ISTVÁN

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Hatályba lépése: 2020. március 13.

  1. Fogalom meghatározások

 

Az Adatkezelési szabályzatban használt fogalmak megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács, természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletben  (továbbiakban: GDPR rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotörvény) meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének.

Amennyiben az alábbi fogalmak és a jogszabályi fogalom között eltérés van, a jogszabályban meghatározott fogalommeghatározást az irányadó.

 

Adat:

Az információ megjelenési formája, azaz a tények, elképzelések nem értelmezett, de értelmezhető közlési formája. 

 

Adatkezelés: 

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, munkaadó számára történő továbbítása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

 

Adatkezelő:

Az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

 

Adatfeldolgozó:

Az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

 

Az adatkezelés elvei:

A célhoz kötött adatkezelés követelménye, valamint az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát. 

 

Személyes adat

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

 

 

 

 

  1. Az Adatkezelő adatai

 

Név: Kőnig István

Székhely: 1027 Budapest, Horvát u. 1-7. A. ép. IV. em. 27.

Nyilvántartási szám: 52102268

Adószám: 68685889-1-41

E-mail: istusz@yahoo.com

Telefonszám: +36/20-805-5081

 

  1. Adatkezelési szabályzat hatálya  

 

Az Adatkezelési szabályzat az Adatkezelő meglévő szerződéses partnerei, és a honlapján vagy e-mailben az Adatkezelővel kapcsolatot felvevő, lehetséges jövőbeni szerződéses partnerei (a továbbiakban Érintett) személyes adataira és annak kezelésére terjed ki.

 

4.Elvek

 

4.1.Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

4.2.Célhoz kötöttség

Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen.

 

4.3.Pontosság

Az adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 

5.AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK,

 

5.1. Az adatkezelés célja:

Szolgáltatási szerződés létrehozása és teljesítése az Ászf.-ben rögzített feltételeknek megfelelően.

 

5.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az Érintett hozzájárulása, illetve a Szolgálttási szerződésből, vagy jogszabályból adódó kötelezettségek teljesítése.

 

5.3. Kezelt személyes adatok:                    

- teljes név (vezetéknév, utónév);

- e-mail cím;

- Facebook fiók;

- Google fiók;

- számlázási adatok.

 

 

 

 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Adatkezelő a személyes adatokat a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt tárolja. A Szolgáltatási szerződés megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok véglegesen törlésre kerülnek.

Az érintett bármikor kérheti a személyes adatai törlését, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatási szerződése még fennáll. Adatkezelő köteles a kérésnek haladéktalanul eleget tenni.

 

7. AZ ELEKTRONIKUS FELÜLET SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

Wix.com

https://www.wix.com/about/terms-of-use

https://support.wix.com/en/article/creating-a-terms-and-conditions-policy

https://www.wix.com/about/privacy

 

8. AZ ÉRINTETT JOGAI


8.1. Az Érintett tájékoztatáshoz fűződő joga

Az Adatkezelő a következő információkat bocsátja kérés esetén az Érintett rendelkezésére:

  • az Adatkezelő kiléte és elérhetőségei;

  • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

  • a személyes adatok tárolásának időtartama;

  • az a tény, hogy az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett adathordozhatósághoz való joga;

  • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

  • a NAIH-hoz mint felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

8.2. A helyesbítéshez és törléshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rávonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az Adatkezelő az Érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat.

 

8.3. Az adatkezlés korlátozásához való jog

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

 

8.4. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

 

8.5. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

8.6. Panasz benyújtásának joga:


Az Érintett jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, NAIH, www. naih.hu), ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelet valamely rendelkezését, vagy az adatkezelésre irányadó hatályos magyar jogszabályokat.

bottom of page